نتیجه مزایده وآفری چه شد؟

نتیجه مزایده وآفری چه شد؟

شرکت بیمه کارآفرین (وآفری) در اطلاعیه ای در کدال سهامداران را در جریان نتیجه مزایده مورخ 1402/07/12 قرار داد.