هیئت مدیره شگل معرفی شد

هیئت مدیره شگل معرفی شد

شرکت گلتاش تغییرات بوجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره و اسمای اعضای جدید را به اطلاع سهامداران رساند.