خلیبل مجمع دارد

خلیبل مجمع دارد

شرکت مالیبل سایپا در نظر دارد مجمع عمومی فوق العاده شرکت را در نیمه آبان ماه برگزار کند.