دولت تن خواه نگرفت
ابوالحسنی مطرح کرد:

دولت تن خواه نگرفت

قائم مقام بانک مرکزی گفت: دولت سیزدهم هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده است.

نرخ سود بین بانکی افزایش یافت
در هفته منتهی به سوم شهریورماه؛

نرخ سود بین بانکی افزایش یافت

نرخ سود بازار بین بانکی در هفته منتهی به سوم شهریورماه با افزایش نسبت به هفته قبل ۲۰.۶۵ درصد شد.

کارگزاری بانک ملیکارگزاری ایساتیس پویاشرکت کارگزاری دنیای خبره