لیست بدهکاران بانکی منتشر شد

لیست بدهکاران بانکی منتشر شد

در راستای اجرای ردیف 1 بند د- احکام تنظیمی تبصره 16- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ماه سال 1400 مطابق بند یاد شده منتشر می‌شود.

کارگزاری بانک ملیکارگزاری بارزشرکت کارگزاری دنیای خبره