کویر اوراق منتشر می کند

کویر اوراق منتشر می کند

شرکت توليدی فولاد سپيد فراب کوير (کویر) جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت دست به انتشار اوراق زده است.

دو مجمع در یک روز برای کویر

دو مجمع در یک روز برای کویر

شرکت توليدي فولاد سپيد فراب کوير (کویر) در نظر دارد دو مجمع عمومی فوق العاده و عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت را در روز چهارشنبه 29 آذر ماه برگزار کند.

کویر تامین مالی می‌شود

کویر تامین مالی می‌شود

شرکت توليدي فولاد سپيد فراب کوير برای تامین مالی شرکت در نظر دارد با انتشار اوراق بدهی به تامین مالی کویر اقدام کند.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان