ظرفیت صندوق نیلی پر شد

ظرفیت صندوق نیلی پر شد

پذیره‌نویسی صندوق سرمایه گذاری نوع دوم نیلی دماوند که قرار بود طی دو روز کاری انجام شود در کمتر از یک روز به اتمام رسید.