بزرگترین شرکت بورسی ایران معطل شد

بزرگترین شرکت بورسی ایران معطل شد

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، از دعوت اعضای جدید هیأت مدیره و برگزاری جلسات با حضور آنها امتناع ورزیده و اصرار به تشکیل جلسات با اعضای سابق هیأت مدیره دارد!

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان