صدور مجوز افزایش سرمایه همراه

صدور مجوز افزایش سرمایه همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با درج اطلاعیه ای در کدال از صدور مجوز افزایش سرمایه 19 درصدی شرکت از سود انباشته خبر داد.

هیئت مدیره همراه معرفی شد

هیئت مدیره همراه معرفی شد

شرکت ارتباطات سیار ایران سهامداران را با درج اطلاعیه ای در کدال در جریان جزئیات تغییر در ترکیب هیئت مدیره شرکت قرارداد.