فرشید اردبیلیون جهانی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

 

 

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان