علی امینی

علی امینی

علی امینی، سرپرست واحد ارتباط با مشتریان کارگزاری بانک ملی می باشد.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان