بررسی وضعیت شفنت در اسفند 1401

بررسی وضعیت شفنت در اسفند 1401

بررسی وضعیت شرکت نفت پارس (شفنت) در اسفند 1401 نشان می دهد این شرکت از مجموع فروش داخلی و خارجی خود 913 میلیارد تومان کسب درآمد کرده است.