سهامداران زگلدشت بخوانند

سهامداران زگلدشت بخوانند

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در اطلاعیه ای برای سهامداران زگلدشت، زمان پرداخت سود مجمع این شرکت را اعلام کرد.