اوراق تبعی راه پوشش ریسک های سیستماتیک بازار
مدیر اسبق نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در گفت‌وگو با شهر بورس مطرح کرد؛

اوراق تبعی راه پوشش ریسک های سیستماتیک بازار

مدیر اسبق نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: با توجه به آنکه سایه ریسک‌های سیستماتیک و اقتصادی بر بازار سهام وجود دارد و همین موضوع باعث نگرانی سرمایه گذاران شده، انتشار اوراق اختیار فروش تبعی مسیر روشن و تضمین شده را در مقابل سرمایه گذاران و سهامداران قرار می دهد تا آنها بدون دغدغه و نگرانی به فعالیت خود و حتی افزایش خرید در بازار اقدام کنند.