دکوثر به مجمع می رود

دکوثر به مجمع می رود

مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی کوثر (دکوثر) در روز یکشنبه 8 بهمن ماه برگزار می گردد.