چشم انداز قیمت کامودیتی ها از نگاه گلدمن ساکس

چشم انداز قیمت کامودیتی ها از نگاه گلدمن ساکس

بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس آمریکا در گزارشی به چشم انداز قیمت کامودیتی ها پرداخته و اشاره داشته فعالان بازار کامودیتی با ریسک های عمده ای چون ورود اقتصاد اروپا به رکود، افزایش نرخ بهره بانکی فدرال رزرو و بلندشدن اقتصاد چین از رکود کرونا مواجه هستند و این موضوعات خروجی های متفاوتی بر قیمت ها دارد.