ایجاد ثبات اقتصادی مستلزم کنترل برخی متغییرها است

ایجاد ثبات اقتصادی مستلزم کنترل برخی متغییرها است

از آنجا که اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است درون‌زا و برونگر، با استفاده از نیروها، منابع، استعدادهای داخلی و توان مردم، مسیر رشد اقتصادی را پیموده و همچنین قادر است ثبات اقتصادی کشور را در بالاترین سطح تامین کند.