نقاط قوت و ضعف آیین نامه واردات خودرو چیست؟

نقاط قوت و ضعف آیین نامه واردات خودرو چیست؟

رییس مرکز تجارت جهانی ایران، گفت: با وجود اینکه ورود خودروهای خارجی سال ها به ایران ممنوع بود و بازار خودرو بطور انحصاری در اختیار چند کارخانه خودروساز داخلی قرار داشت و آنان هم در این مدت هرچه خواستند فروختند و هر چه توانستند پول این مردم را به جیب زدند.